Financování sportu v ČR

Sportovní kluby získávají finanční prostředky převážně ze státního rozpočtu a z rozpočtu územně samosprávních celků. Dalším zdrojem jsou sponzorské dary, vlastní hospodářská činnost a oddílové, resp. členské příspěvky.

Základním legislativním dokumentem v oblasti sportu je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou prioritami podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentatnů ČR. Hlavní koordinační roli zastává Národní sportovní agentura, která mj. zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu.

MŠMT definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021 !

Ustanovení §5 zákona o podpoře sportu pak definuje úkoly krajů, které ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport. Jednou ze zákonem daných povinností kraje je zpracování plánu rozvoje sportu na jeho území a zajištní jeho provádění.

Úkoly obcí a měst definuje §6 zákona o podpoře sportu. Obce kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Obec stejně jako kraj zpracovává pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

Grafické znázornění veřejných financí v České republice:

Financování obcemi:

  • přímo z rozpočtu obce
  • formou grantů a dotací
  • různé fondy (starosty, sportu apod.)
  • jednorázové dary

Rozpočty obcí a měst představují hlavní zdroj financování sportu v rámci veřejných financí

Národní sportovní agentura (NSA):

Stěžejním dokumentem NSA je Koncepce podpory sportu 2016 - 2025, který předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 - 2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty v oblasti sportu.

Majoritní výdaje jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 333 státního rozpočtu. Tato částka je programově rozdělena na investiční a neinvestiční část.

Neinvestiční dotace (pouze aktuální): 

Investiční dotace (pouze aktuální):

Dotace EU:

  • jedná se o zdroj s velkou administrativní zátěží
  • Operační program Zaměstnanost
  • Programy přeshraniční spolupráce řízené MMR, v naší oblasti především Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2001 - 2020. Příjemcům dotace jsou k dispozici pracovníci územních oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky. Lovosice, v případě projektů ze Společného fondu malých projektů, spadají pod Euroregin Elbe / Labe.

Ústecký kraj - Fond Úseckého kraje - Individuální dotace